Formularz zgłoszeniowy Summer Camp 2021 dla trenerów SPECIAL

  Narodowy Model Szkolenia IMOPEKSIS Basketball Summer Camp 2021

  FORMULARZ KWALIFIKACYJNY NAUCZYCIELI/TRENERÓW WYPOCZYNKU W FORMIE OBOZU SPORTOWEGO

  WYBÓR MIEJSCA I TERMINU:

  3-10.07.2021 WŁOCŁAWEK

  INFORMACJE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELA/TRENERA:

  Szkoła Nauczyciela/Trenera: *
  Nazwa i adres (ulica, kod, miejscowość):

  Deklarowana ilość osób w zorganizowanej grupie uczestników (nie mniej niż 15): *

  Data urodzenia: *

  PESEL: *

  Telefon: *

  Adres e-mail: *

  Adres zamieszkania: *
  Ulica i numer:

  Kod pocztowy oraz miejscowość: *

  Rozmiar koszulki dla Nauczyciela/Trenera: *
  XSSMLXLXXL

  Przyjazd i powrót we własnym zakresie. Zakwaterowanie przewidziane jest od 9:00 do 11:00. Zakończenie Campu przewidziane jest około godziny 11:00 ostatniego dnia obozu. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnej poduszki, pościeli i/lub śpiwora.

  Przyjmuję do wiadomości i stosowania następujący ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA/TRENERA zawartych w niniejszym pliku:
  ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA/TRENERA
  TAK

  Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa, programem imprezy, regulaminami obozu oraz je akceptuję:
  REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO
  TAK

  Oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie sportowym oraz jestem zdrowy w dniu wyjazdu na obóz.
  TAK

  Oświadczam, że nie byłam/em karana/ny za: umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
  TAK

  Oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie: zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
  TAK

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
  TAK

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w szczególnych kategorii danych przez Fundację Rozwoju Pedagogiki Silnej Jednostki Społecznej IMOPEKSIS.University w celu organizacji i realizacji niniejszego obozu sportowego.
  TAK

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z wykonywaniem zdjęć i filmów w czasie obozu i wykorzystanie ich w celach promocyjnych przez Fundację Rozwoju Pedagogiki Silnej Jednostki Społecznej IMOPEKSIS.University
  TAK

  Wyrażam zgodę na informowanie o planowanych obozach i wyjazdach wypoczynkowych i szkoleniach drogą elektroniczną, telefonicznie lub z poprzez sms.
  TAKNIE

  Informacja o Administratorze Danych

  Dokumenty do pobrania:

  Oświadczenie o stanie zdrowia Trenera-Wychowawcy
  Oświadczenie Trenera-Wychowawcy o ochronie zdrowia uczestników
  Oświadczenie o niekaralności