Edukacja

Celem programowych działań IMOPEKSIS EDUKACJA jest wsparcie dla wychowawców, nauczycieli i Dyrektorów. W wyniku wieloletnich doświadczeń edukacyjnych, w których wzięło udział ponad 10 tysięcy nauczycieli i wychowawców z wielu palcówek oświatowych, udało się zbudować system skutecznych działań pedagogicznych na linii szkoła – dziecko – rodzic.

IMOPEKSIS EDUKACJA to gwarancja pozytywnego rozwoju szkoły, w tym uwolnienie kreatywności kadry nauczycielskiej oraz ograniczenie skutków wypalenia zawodowego. Współczesna pedagogika IMOPEKSIS to coś zupełnie wyjątkowego i niezbędnego dla osiągnięcia spełnienia w sferze zawodowej i prywatnej.

Program dla Przeszkoli
Edukacja przedszkolna w aspekcie psychopedagogicznym w aktywności sportowej.

Przedszkole to obok domu rodzinnego jedno z miejsc najmocniej oddziałujących na rozwój młodego człowieka. Sposób realizacji podstawowych funkcji Przedszkola wyrażają cele pedagogiczne dotyczące zarówno nauczania, jak i wychowania. W nowoczesnym Przedszkolu za podstawę zmian w rozwoju ucznia powinno się przyjmować zdolność do wzrostu i rozwoju, zdolność do uczenia się i podejmowania decyzji w oparciu o własne potrzeby i doświadczenia. Współczesna nauka powinna umożliwiać poznanie i zaspokojenie potrzeb najmłodszych uczniów z jednoczesną dbałością o ich rozwój psychofizyczny.

Program dla Szkół Podstawowych
Współczesna pedagogika nauczycieli i trenerów w aktywności psychologicznej ucznia.

Korzystanie z kompleksowo opracowanego planu pracy z uczniem na etapie szkolnym, który umożliwia pełne wykorzystanie jego potrzeb, potencjału i talentów stanowi istotę tego etapu edukacji. Ponadto bogactwa kultury fizycznej, dostosowane do rozwoju dziecka wspomagają jego rozwój nie tylko fizyczny ale również społeczny. Program wymaga powtarzalności działań i umiejętnego gospodarowanie czasem, co pozwala skutecznie realizować założenia dydaktyczne.

Program dla Szkół Ponadpodstawowych
Nauczyciel wychowawca – pedagogika empatii i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka.

Podstawowym elementem, który umożliwia włączenie w życie skutecznych działań jest umiejętność prawidłowej komunikacji, której jakość wzrasta w momencie wdrożenia w życie metody IMOPEKSIS: Intencje, Motywacja, Pewność siebie, Emocje, Koncentracja, Spójność grupy, Intuicja, Sukces/Skuteczność/Spełnienie, wymienione elementy stanowią składowe metody IMOPEKSIS oraz w znacznym stopniu decydują o prawidłowych relacjach międzyludzkich i skutecznym wejściu w dorosłe życie. Efektem zwrotnym w komunikacji empatycznej jest zaufanie ucznia względem nauczyciela, co wprowadza dodatkową motywację nastawioną na wspólne cele i realizację treści programowych.

Program dla Szkół Wyższych
Poszukiwanie nowej jakości w komunikacji edukacyjnej.

Komunikacja jako podstawa działań w dorosłym życiu. To jeden z podstawowych elementów wykorzystywanych w budowaniu relacji międzyludzkich. Komunikując się przekazujemy informacje ale nie tylko. Właściwa komunikacja wyzwala poczucie zadowolenia i codziennych satysfakcji. Osoby żyjące w XXI wieku w komunikowaniu wykorzystują różnego rodzaju urządzenia, jednak relacje osobiste, rozmowa, w której widoczna jest mimika, emocje, intencje prowadzą do upodmiotowienia partnerów i uruchomienia dalszej współpracy.

Program dla Nauczycieli
Praca w szkole inspiruje do działań mających na celu pomoc drugiemu człowiekowi, w tym przypadku dziecku. Nauczyciel, począwszy od małych zadań, poprzez całe jednostki lekcyjne, na całorocznym wpływie skończywszy, poddaje ucznia działaniom psychospołecznym.

Program dla Dyrektorów
Obszarem kompetencji psychospołecznych wymaganych od Dyrektorów jest zarządzanie grupą. Umiejętność stawiania trafnych zadań w zespole pozwala zbudować wartość dodatkową, jaką jest spójność i skuteczność działań zespołu szkolnego. Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz kreatywne działanie może zapobiec wielu szkolnym problemom. Kompetencje zarządzania sytuacją trudną, poprzez odpowiednie działania w tym zakresie umożliwia zbudowanie nowych wartości i relacji wśród pracowników oraz odkrycie własnego głębokiego potencjału.

  • Umiejętność stosowania metod psychospołecznych w sytuacji budowania pozytywnych intencji, motywacji, pewności siebie, zarządzania emocjami, koncentracji i spójności zespołu klasowego.
  • Kompetentny nauczyciel – wizja nowoczesnego coacha w procesie kształtowania postaw społecznych dzieci i młodzieży.
  • Cechy komunikacji empatycznej w aspekcie dialogu wewnętrznego, samopoznania, osiągnięcia postępu i sukcesu.
  • Kształtowania kompetencji społecznych w czasie aktywności fizycznej.
  • Psychopedagogika – zasady prawidłowej komunikacji z dziećmi, dorosłymi i rodzicami.
  • Współczesna pedagogika nauczycieli w aktywności psychologicznej dzieci, młodzieży i rodziców.
  • Innowacyjne metody kształtowania odczuć i przeżyć w szkole.
  • Czterostrefowy model zachowań uczniów i nauczycieli. Analiza zachowań indywidualnych i zespołowych w szkole.