Biznes

Celem IMOPEKSIS BIZNES jest nabycie umiejętności rozumienia przyczyn skutecznego działania, przynoszącego zyski przedsiębiorstwa. Wiele zależy od rozumienia zachowań pracowników i kontrahentów oraz sposobów komunikowania się z nimi w różnych sytuacjach codziennego działania. Dostosowując swój przekaz do modelu współpracownika, możliwa jest skuteczna i efektywna współpraca i generowanie korzyści dla organizacji.

Metoda IMOPEKSIS stanowi filar precyzyjnego określania celów oraz kształtowania pozytywnych nawyków. Kształcenie pracowników w obszarze kompetencji miękkich umożliwia skuteczne działanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. W efekcie przeprowadzonych szkoleń kapitał ludzki przedsiębiorstwa zyskuje kompetencje psychospołeczne takie jak: przywództwo, orientacja na wynik, motywacja do realizacji założonych celów, umiejętność wychodzenia z porażek. Całość zagadnień stanowi innowacyjne źródło skutecznych działań w obszarze rozwoju biznesu, które przynosi realny zysk dla przedsiębiorstwa.

Rozwój Pracowników
Celem modułu jest wypracowanie metody motywowania siebie i zespołu zgodnie z potrzebami i sytuacją. Uczestnicy poznają metody precyzyjnego określania swoich celów. Nauczą się konsekwencji i zmiany nawyków swoich działań. Uczestnicy nauczą się wyznaczać sobie cele długo i krótko terminowe – zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne dotyczące tych celów.

Rozwój Kadry Menadżerskiej
W module omówione zostaną kompetencje psychospołeczne kadry menadżerskiej: przywództwo, orientacja na wynik, wyznaczanie celów, motywacja do realizacji założonych celów, umiejętność wyjścia z porażek, przekładanie interesu społecznego ponad własny. Uczestnicy nauczą się wyznaczać sobie cele długo i krótko terminowe – zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne dotyczące tych celów.

Rozwój Kadry Zarządzającej
Celem modułu jest nabycie umiejętności negocjacyjnych opartych na potrzebach własnych i potrzebach adwersarzy. Całość zagadnień stanowi innowacyjne trendy w obszarze negocjacji do uzyskania długofalowych korzyści. Kompetencje zdobyte podczas szkolenia to m.in. działanie w atmosferze niepewności, odczuwanie potrzeb partnera, dostrzeganie przeciwieństw, wytrzymanie emocji drugiej osoby, podejmowanie ryzyka.

Rozwój dla Grup Zawodowych
Celem modułu jest pokazanie Uczestnikom, że to oni mają 100% wpływ na podejmowane przez siebie decyzje, że warto motywować siebie do rozwoju, że praca nad swoim nastawieniem ułatwia funkcjonowanie i współpracę w zespole.

W module omówione zostają sposoby efektywnej komunikacji dla skuteczności działań indywidualnych i zespołowych. Kompetencje zdobyte podczas szkolenia to m.in. rozumienie konfliktów i sporów, gotowość zwrócenia się o pomoc, zdolność pokonywania negatywnych iluminacji.

  • Typologia zachowań – umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów zachowań pracowników.
  • Wygląd zewnętrzny – a budowanie wiarygodności, szacunku i zasady dobrej autoprezentacji menedżera w relacjach z pracownikami.
  • Umiejętność rozpoznawania wiodących potrzeby pracownika i sposoby motywowania.
  • Główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników.
  • Poprawnie sformułowany cel. Dlaczego nasze postanowienia noworoczne często bywają skazane na porażkę na samym początku?
  • Obieg informacji a jakość i relacje z pracownikami oraz ich wpływ na wykonywane zadania.
  • Rozwiązywanie konfliktów – przydatne strategie i techniki.
  • Rozwój poczucia własnej wartości jako podstawa lepszego życia.
  • Działania w trudnych sytuacjach zawodowych.