Formularz Zgłoszeniowy IMOPEKSIS Basketball Clinic – Summer Camp 2022

  Narodowy Model Szkolenia IMOPEKSIS Basketball Clinic - Summer Camp 2022

  FORMULARZ KWALIFIKACYJNY UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W FORMIE OBOZU SPORTOWEGO

  WYBÓR MIEJSCA I TERMINU:

  25.06-02.07.2022 WŁOCŁAWEK, SP 19, ul. Szkolna 1902.07-09.07.2022 ZBICZNO, ZS 1, ul. Szosa Brodnicka 7702-09.07.2022 WŁOCŁAWEK, SP 19, ul. Szkolna 19 BRAK MIEJSC09-16.07.2022 KRASZEWICE, SP 1, ul. Plac Wolności 1 BRAK MIEJSC09-16.07.2022 WŁOCŁAWEK 3Kosze, SP 19, ul. Szkolna 19

  PÓŁKOLONIE WE WŁOCŁAWKU

  25.06-02.07.202202-09.07.202209-16.07.2022

  WYBÓR POZIOMU ZAAWANSOWANIA:

  LV1 - początkującyLV2 - średniozaawansowanyLV3 - zaawansowany

  INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU:

  Data urodzenia: *

  PESEL: *

  Uczeń/Absolwent szkoły: *

  Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego: *

  Telefon matki/opiekuna prawnego: *

  Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego: *

  Telefon ojca/opiekuna prawnego: *

  Adres e-mail rodziców/opiekunów: *

  Adres zamieszkania uczestnika: *
  Ulica i numer:

  Kod pocztowy oraz miejscowość: *

  Adres zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów prawnych: *
  Ulica i numer:

  Kod pocztowy oraz miejscowość: *

  Rozmiar koszulki dla uczestnika: *
  130-140140-150150-160160-170170-180180-190

  CZY POTRZEBUJĄ PAŃSTWO W DNIU ROZPOCZĘCIA CAMPU:

  potwierdzenia wpłaty
  taknie

  faktury
  taknie

  ISTOTNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

  1. Czy dziecko jest uczulone?

  TAKNIE

  Alergeny:

  Objawy alergii:

  2. Czy dziecko cierpi na przewlekłą/nawracającą chorobę lub jest w trakcie diagnozowania?

  TAK, dziecko chorujeTAK, dziecko jest diagnozowaneNIE

  Choroba:

  Symptomy:

  3. Czy dziecko przechodziło zabiegi chirurgiczne?

  TAKNIE

  Z jakiego powodu:

  4. Czy dziecko przyjmuje leki?

  TAKNIE

  Przyczyna:

  Nazwa i dawka leku:

  5. Inne ważne informacje na temat zdrowia, rozwoju psychofizycznego i diety dziecka:

  6. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym:

  7. Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): *

  Błonica, Tężec, Krztusiec

  Inne

  Skąd dowiedzieli się Państwo o IMOPEKSIS Basketball Clinic?

  trener klubowyreklama Facebookstrona www.IMOPEKSIS.Universityprzeglądarka internetowaznajominauczyciel WFuinne

  Wyrażam zgodę na wyjazd mojego Dziecka na wyżej wymieniony obóz i jego udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach zawartych w programie.
  TAK

  Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa, programem imprezy, regulaminami obozu oraz je akceptuję:
  REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO
  REGULAMIN DOSTARCZENIA DZIECKA NA OBÓZ I ODBIORU Z OBOZU
  TAK

  Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje na temat stanu zdrowotnego dziecka, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki medycznej w czasie pobytu dziecka na obozie.
  TAK

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do organizacji wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).
  TAK

  Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez trenera w czasie trwania obozu. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w obozie.
  TAKNIE

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w szczególnych kategorii danych przez Fundację Rozwoju Pedagogiki Silnej Jednostki Społecznej IMOPEKSIS.University oraz Fundację SPEEDsport w celu organizacji i realizacji niniejszej imprezy turystycznej.
  TAK

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w związku z wykonywaniem zdjęć i filmów w czasie zajęć, wyjazdów wypoczynkowych i ich udostępnianiem oraz przesyłaniem po zakończonej imprezie linków dostępowych do albumów zdjęć (dostępne tylko dla rodziców dzieci biorących udział w wypoczynku).
  TAK

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w związku z wykonywaniem zdjęć i filmów w czasie wypoczynku i wykorzystanie ich w celach promocyjnych przez Fundację Rozwoju Pedagogiki Silnej Jednostki Społecznej IMOPEKSIS.University oraz Fundację SPEEDsport
  TAK

  Wyrażam zgodę na informowanie o planowanych obozach i wyjazdach wypoczynkowych i szkoleniach drogą elektroniczną, telefonicznie lub z poprzez sms.
  TAKNIE

  Informacja o Administratorze Danych

  Dokumenty do pobrania:

  Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

  Upoważnienie do odbioru dziecka z obozu

  Procedury bezpieczeństwa Covid-19