Formularz zgłoszeniowy IMOPEKSIS Basketball Clinic – Summer Camp 2022 dla trenerów

  Narodowy Model Szkolenia IMOPEKSIS Basketball Clinic - Summer Camp 2022

  FORMULARZ KWALIFIKACYJNY TRENERA/WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU W FORMIE OBOZU SPORTOWEGO

  WYBÓR MIEJSCA I TERMINU:

  25.06-02.07.2022 WŁOCŁAWEK, SP 19, ul. Szkolna 1902-09.07.2022 ZBICZNO, ZS 1, ul. Szosa Brodnicka 7702-09.07.2022 WŁOCŁAWEK, SP 19, ul. Szkolna 1909-16.07.2022 KRASZEWICE, SP 1, ul. Plac Wolności 109-16.07.2022 3KOSZE WŁOCŁAWEK, SP 19, ul. Szkolna 19

  INFORMACJE DOTYCZĄCE TRENERA/WYCHOWAWCY UCZESTNIKA OBOZU:

  Data urodzenia: *

  PESEL: *

  Telefon: *

  Adres e-mail: *

  Adres zamieszkania: *
  Ulica i numer:

  Kod pocztowy oraz miejscowość: *

  Rozmiar koszulki dla Trenera/Wychowawcy: *
  XSSMLXLXXL

  CZY POTRZEBUJĄ PAŃSTWO W DNIU ROZPOCZĘCIA CAMPU:

  potwierdzenia wpłaty
  taknie

  faktury
  taknie

  Faktura VAT + 23%
  taknie

  Skąd dowiedzieli się Państwo o IMOPEKSIS Basketball Clinic?

  reklama Facebookstrona www.IMOPEKSIS.Universityprzeglądarka internetowaznajomiTrener klubowyinne

  Przyjmuję do wiadomości i stosowania następujący ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW TRENERA/WYCHOWAWCY zawartych w niniejszym pliku:
  ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW TRENERA/WYCHOWAWCY
  TAK

  Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa, programem imprezy, regulaminami obozu oraz je akceptuję:
  REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO
  TAK

  Oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie sportowym oraz jestem zdrowy w dniu wyjazdu na obóz.
  TAK

  Oświadczam, że nie byłam/em karana/ny za: umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
  TAK

  Oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie: zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
  TAK

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do organizacji wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
  TAK

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w szczególnych kategorii danych przez Fundację Rozwoju Pedagogiki Silnej Jednostki Społecznej IMOPEKSIS.University oraz Fundację SPEEDsport w celu organizacji i realizacji niniejszego obozu sportowego.
  TAK

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z wykonywaniem zdjęć i filmów w czasie obozu i wykorzystanie ich w celach promocyjnych przez Fundację Rozwoju Pedagogiki Silnej Jednostki Społecznej IMOPEKSIS.University oraz Fundację SPEEDsport
  TAK

  Wyrażam zgodę na informowanie o planowanych obozach i wyjazdach wypoczynkowych i szkoleniach drogą elektroniczną, telefonicznie lub z poprzez sms.
  TAKNIE

  Informacja o Administratorze Danych

  Dokumenty do pobrania:

  Oświadczenie o stanie zdrowia Trenera-Wychowawcy
  Oświadczenie Trenera-Wychowawcy o ochronie zdrowia uczestników
  Oświadczenie o niekaralności
  Procedury bezpieczeństwa Covid-19