Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Pedagogiki Silnej Jednostki Społecznej IMOPEKSIS.University. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: sekretariat@IMOPEKSIS.University. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnionym formularzem/zawarciem umowy/wypełnieniem karty uczestnika jak i w trakcie wykonywania umowy będą przetwarzane w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności statutowej stowarzyszenie, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz niezbędność do celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Państwa dane mogą być przekazywane osobom uczestniczącym w realizacji usługi. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych wynosi 5 lat po zamknięciu roku obrachunkowego, którego dotyczą. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia), usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora tj. ul. Ostroroga 24a, 01-163 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, na adres poczty elektronicznej sekretariat@IMOPEKSIS.University.