Regulamin konkursu na Facebooku Volleyball

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOK’U
“WYGRAJ MIEJSCE NA IMOPEKSIS VOLLEYBALL CLINIC”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku’u “WYGRAJ MIEJSCE NA IMOPEKSIS VOLLEYBALL CLINIC” jest Fundacja SPEED sport, z siedzibą przy ulicy Ostroroga 24A, 01-163 Warszawa, NIP: 5272913355, KRS: 0000809598.
 2. Adres korespondencyjny Organizatora: ul. Parkowa 12, 05-200 Wołomin.
 3. Fundatorem nagród jest Fundacja SPEED sport.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/IMOPEKSIS.University.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 7. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, za wyjątkiem pracowników Organizatora. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą swojego opiekuna prawnego.
 2. Zadania uczestnika Konkursu:
  a) polubienie Fanpage https://www.facebook.com/IMOPEKSIS.University,
  b) polubienie posta konkursowego,
  c) skomentowanie posta konkursowego z oznaczeniem dwóch znajomych.
 3. Konkurs trwa od dnia 20.05.2022 r. godz. 8.00, do dnia 24.06.2022 r. godz. 24.00.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 2. pkt. 2 Regulaminu.
 5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 2. pkt. 2 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.

§3 NAGRODA – WARUNKI JEJ PRZYZNAWANIA I ODBIORU

 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla 1 osoby.
 2. Nagrodą jest udział w IMOPEKSIS Volleyball Clinic w dniach 2-9 lipca 2022 r. w miejscowości Szczytno. Szczegóły wydarzenia: http://imopeksis.university/imopeksis-volleyball-clinic-summer-camp-2022.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju oraz zrzeczenie się Nagrody na rzecz osób trzecich.
 4. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 5. Jeżeli wygrane wydarzenie wymienione w § 3 pkt. 2, nie odbędzie się z winy Organizatora, to Zwycięzca weźmie udział w tymże wydarzeniu organizowanym w kolejnym roku kalendarzowym.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego.
 8. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę Nagrody jest odpowiedź (w ciągu 24h) na wiadomość z informacją o wygranej i ustalenie warunków uczestnictwa w wygranym wydarzeniu.
 9. Zwycięzca zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich formalności upoważniających go do udziału w wygranym wydarzeniu. W szczególności zobowiązuje się do wypełnienia zgód na udział, formularzy zapisów i zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 8 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub niedopełnienie pkt. 9 powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Zwycięzcy w wygranym wydarzeniu, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2022 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.